Jord- och skogsbruk

Förutom stuteriverksamhet och avel bedrivs både jordbruk och skogsbruk på Menhammars marker. Jämte svenska spannmål så som råg, vete och havre odlas också hö och oljeväxter, allt i enlighet med vad jorden tål och mår bäst av.

I enlighet med vårt miljöarbete, återanvänds all gödsel som kommer från gården, genom en kombination av gödsling på våra åkrar och värmeproduktion. Det senare avser spånbaserat gödsel från våra tränings- och tävlingsstall. Halmbaserad gödsel och djupströbäddar komposteras oftast innan användning för att få en bättre gödslingseffekt. Halmbaserad gödsel är jordförbättrande vilket vi tydligt ser på våra äldsta marker jämfört med nyförvärvad mark där man inte har haft egen djurhållning och gödselhantering.

För tillfället består den största delen av Menhammars marker av ca 500 hektar åkermark, vallar, betesmark och åkrar för hösilage och varje år produceras ungefär 1100 ton hösilage, som också används som foder till hästarna. Hösilage är ett sätt att konservera gräset. Eftersom marken ligger så nära Mälaren finns det även möjlighet att vattna delar markerna om det skulle regna för lite och för detta ändamål finns en modern bevattningsanläggning.

På Menhammar finns också knappt 900 hektar skogsmark, som framför allt består av tall, gran och lövskog. Den totala arealen är cirka 1800 hektar. På gården har vi också ett antal Hereford-kor. Just den rasen är känd för sitt lugna temperament och eftersom de främst livnär sig på gräs hjälper de till att hålla hagarna och betesmarkerna öppna. Sammanlagt är det fem personer som jobbar inom skogs- och jordbruket på gården.

Menhammar är medlem i Wildlife Estates

Wildlife Estates är ett nätverk av europeiska gårdar som bedriver ett långsiktigt och hållbart brukande av sina mark-, skog- och vattenområden samt kulturlandskap. Menhammar Gård har nu blivit godkänd medlem vilket visar att vi är en föregångare även inom detta område och driver på utvecklingen.

Det europeiska nätverket Wildlife Estates, WE, bildades 2005 och finns idag i 19 länder. Hittills har drygt 300 gårdar i Europa anslutit sig och tillsammans omfattar 1.500.000 hektar mark. Sverige har idag 44 gårdar anslutna till Wildlife Estate.

Markus Nilsson är Vilt- och naturförvaltare på Menhammar och berättar om sitt arbete:

- Vi har under en lång period bedrivit både skogsbruk och viltvård på ett hållbart sätt. Det underlättade givetvis när vi ansökte om WE-label och vi blev i princip godkända direkt. Arbetet med att förbättra livsmiljöerna för alla typer av vilda djur, från nyckelpigor till älgar är en ständig process och ett arbete som aldrig blir klart. Vissa delar i detta arbete är mer synliga än andra men alla är lika viktiga för att uppnå en hög biologisk mångfald inom hela fastigheten.

- För att arbetet med att behålla och öka den biologiska mångfalden ska bli framgångsrikt på lång sikt är det viktigt att alla driftsgrenar samarbetar, då kan man med små åtgärder få stora effekter, fortsätter Markus.

Gustav Hagemann på Ruuthsbo Gård i Skåne är samordnare för Wildlife Estates i Sverige och Danmark:

- Wildlife Estate label delas endast ut till väldigt välskötta egendomar, som uppfyller de åtaganden som Wildlife Estates ställt. Menhammar är nu en av dem.

Delar av Wildlife Estates arbete är att:

  • Engagera privata företag och offentlig sektor till samarbete för främja biologisk mångfald.
  • Främja, genomföra och dela med sig av de bästa moderna metoderna för att utveckla natur- och viltförvaltningens fulla potential.
  • Förbättra den politiska och offentliga uppfattningen gentemot privat förvaltning och öka förståelsen för deras bidrag till samhällsekonomi och miljövärden.
  • Möjliggöra utveckling och främjande av förvaltningsinitiativ som kan säkerställa en balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen.
  • Sprida information om värdet av natur- och viltförvaltning för utbildnings-, beslutsfattande och politiska ändamål.

Läs mer på http://www.wildlife-estates.eu/

Källa: Markus Nilsson, Vilt- och naturförvaltare på Menhammar

FOTO: Karin Röse
 

Tävlingsinformation tillhandahålls i samarbete med Svensk Travsport www.travsport.se