Menhammar får anslag för fosfordamm

Menhammar Gård har fått anslag beviljat från Länsstyrelsen för att anlägga en fosfordamm i anslutning till sin träningsverksamhet Yttersta. På detta sätt minskar gården belastningen av näringsämnen i Mälaren.

Fosfor, kväve och andra partiklar från jordbruksmark kan leda till övergödning av sjöar och vattendrag. Ett sätt att minska övergödningen är att ha dammar eller våtmarker där fosfor som transporteras med vattnet kan avskiljas och inte spridas vidare. Dammen gör så att partikelbunden fosfor sjunker till botten och samlas i sedimentet, och kvävet reduceras i den grundare delen av dammen genom att vattenväxter tar upp kvävet som näring.

Länsstyrelsen har granskat förutsättningarna på Menhammar Gård och funnit att läget är bra för att anlägga en fosfordamm. Det kommer tillräckligt med näringsrikt vatten uppifrån hagarna, vilket kommer göra att dammen blir riktigt effektiv. Närheten till Mälaren gör också att en anläggning här bedöms göra stor nytta.

- Vi hoppas kunna reducera fosformängden som går ut i Mälaren med ca 35-50 %, säger Ulf Segerström, driftansvarig för jordbruket på Menhammar. Vi tror att den här fosfordammen kommer göra nytta hos oss och vi ser det som en tydlig och målmedveten fortsättning på våra miljöinvesteringar.

I höst/vinter anläggs fosfordammen och i samband med det får Menhammar ersättning från Länsstyrelsen för sin miljöinvestering.

Platsen där dammen kommer att hamna. Marken är idag en betesmark som sluttar svagt ned mot sjön.

Källa: Foto: Samuel Unéus
Redaktör: Helena Gyllenskepp
Datum: 2018-11-07